Fix Range Delta

Định nghĩa về Fix Range Delta:

Fix range delta là một công cụ phân tích thị trường được sử dụng để đo lường sự chênh lệch giữa người mua chủ động và người bán chủ động trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho phép nhà giao dịch xác định sự mạnh mẽ của xu hướng và xác định được các điểm cân bằng giữa mua và bán trên thị trường.

Cụ thể, công cụ Fix range delta thường cho phép người dùng cài đặt một khoảng thời gian tùy chỉnh để đo lường sự biến động của delta tích lũy trong khoảng đó.

Công cụ này thường được sử dụng trong phân tích order flow và footprint để giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về hành vi của thị trường và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây!

Last updated