Volume Profile

Volume Profile là một công cụ phân tích thị trường được sử dụng để hiển thị khối lượng giao dịch tại các mức giá khác nhau trên biểu đồ. Nó là một biến thể của Market Profile. Thường được sử dụng để phân tích cung và cầu trên thị trường và giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về vùng giá quan trọng và mức độ tương tác giữa giá và khối lượng.

Cụ thể, Volume Profile thường hiển thị dưới dạng các cột (hay các thanh) trên biểu đồ giá, mỗi cột biểu diễn khối lượng giao dịch tại một mức giá cụ thể. Các cột này có thể có chiều dài khác nhau tùy thuộc vào khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá.

Bằng cách sử dụng Volume Profile, nhà giao dịch có thể nhận biết được các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng dựa trên khối lượng giao dịch tích lũy tại các mức giá. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng nó để xác định các vùng giá có thể là điểm đáng chú ý cho việc đặt lệnh mua hoặc bán.

Và ngoài ra, Volume Profile sử dụng các nguyên tắc của thuyết đấu giá để áp dụng vào thực tế và giúp chúng ta hình dung các khu vực quan trọng trên biểu đồ. Các khu vực quan trọng này được đo lường dựa trên hoạt động giao dịch diễn ra trong một vùng cụ thể và được xác định bằng khối lượng giao dịch.

Nhờ vào công cụ này, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết các khu vực quan trọng và không quan trọng nhất trên biểu đồ. Điều này giúp trong việc đánh giá mức giá khi tiếp xúc với các khu vực đó, từ đó xác định xem giao dịch đang được chấp nhận hay bị từ chối.

Last updated