Các thành phần của Volume Profile

Các thành phần của Volume Profile bao gồm:

 • Vùng Giá Trị (Value Area): Đây là phần của biểu đồ mà khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất. Vùng giá trị thường được đặc trưng bởi sự xuất hiện của các thanh ngang trải dài trên biểu đồ, độ dài của các thanh này phụ thuộc vào số lượng giao dịch diễn ra tại mỗi mức giá.

  • Trong ví dụ thực tế này, dữ liệu được biểu diễn dưới dạng phân phối chuẩn, trong đó các giá trị phân bố ở trên và dưới xung quanh điểm trung tâm. Biểu đồ có trục tung thể hiện giá và trục hoành thể hiện biến đổi của khối lượng giao dịch.

  • Vùng giá trị được xác định giữa Vùng Giá Trị Cao (VAH - Value Area High) và Vùng Giá Trị Thấp (VAL - Value Area Low), là một phần của độ lệch chuẩn đầu tiên và chiếm chính xác 68,2% tổng khối lượng trong Volume Profile. Đây là khu vực mà giao dịch diễn ra nhiều nhất và do đó được coi là khu vực được chấp nhận.

  • Khối lượng giao dịch ngoài vùng giá trị chiếm 31,8% còn lại. Đây là vùng ít giao dịch nhất trong hồ sơ và do đó được coi là vùng bị từ chối.

  • Các mức cao và thấp của vùng giá trị (VAH và VAL) thường hoạt động như các vùng hỗ trợ và kháng cự, vì một số phản ứng giá thường xảy ra ở những vùng này.

 • Điểm Cực Trị (Extremes): Điểm này thường được quan sát ở những điểm mà khối lượng giao dịch tập trung rất cao hoặc rất thấp. Điểm cực trị có thể xuất hiện ở các khu vực mà có sự tập trung cao hoặc thấp về khối lượng giao dịch.

  • VAH (Vùng Giá Trị Cao) và VAL (Vùng Giá Trị Thấp) là các điểm cao nhất và thấp nhất trong vùng giá trị của Volume Profile. Chúng là điểm tham chiếu cho các hoạt động giao dịch tại vùng này để đánh giá xem việc đấu giá đã hoàn thành hay chưa.

  • Đấu giá HOÀN THÀNH: Thường xảy ra khi giá đạt đến các mức xa hơn so với vùng giá trị, cho thấy sự thiếu hứng thú của thị trường trong vùng đó và thể hiện sự từ chối giao dịch rõ ràng. Thường được đặc trưng bởi ít khối lượng giao dịch.

  • Đấu giá CHƯA HOÀN THÀNH: Thường xuất hiện dưới dạng vùng khối lượng giao dịch cao ở cuối Volume Profile. Nó cho thấy sự hứng thú với giao dịch trong khu vực này và hứa hẹn rằng mức giá có thể quay trở lại trong tương lai. Tuy nhiên, khi giá quay lại khu vực này, cần phải đánh giá ý đồ ẩn sau nó, có thể là để kết thúc cuộc đấu giá và đảo chiều hoặc để tiếp tục giao dịch và duy trì xu hướng hiện tại.

Last updated