Mất cân bằng xếp chồng(Stack Imbalance)

Định nghĩa về Mất cân bằng xếp chồng:

Mất cân bằng xếp chồng (stacked Imbalance) là sự xếp chồng của nhiều mất cân bằng trong một khoảng thời gian xác định. Người dùng có thể tùy chỉnh số lượng mất cân bằng cần xác định để gộp thành một mất cân bằng xếp chồng.

Ví dụ như 3 hàng liên tiếp có Imbalance sẽ được xác định là một Stack Imbalance

Last updated