Point of control(POC)

Định nghĩa về Point of Control (POC)

Point of control hay POC là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất tại mỗi cột. Bạn có thể bật tắt hay cài đặt theo từng cột hoặc gộp chung lại thành 1 mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất.

Last updated