Mất cân bằng (Imbalance)

Định nghĩa Mất cân bằng (Imbalance):

Mất cân bằng (imbalance) xảy ra khi so sánh giá trị của cột ASK/BID theo đường chéo từ trái sang phải đạt được một tỷ lệ nhất định (Imbalance ratio). Người dùng sẽ có quyền tùy chỉnh tỷ lệ này ( mặc định = 3).

Khi giá trị cột Ask (bên mua chủ động) / Bid (bên bán chủ động) ≥ 3, ta coi đó là mất cân bằng nghiêng về phía bên mua và mức giá mua đó sẽ được tô đậm màu xanh.

Nếu giá trị cột Bid (bên bán chủ động) / Ask (bên mua chủ động) ≤ 3, ta coi đó là mất cân bằng nghiêng về phía bên bán và mức giá bán đó sẽ được tô đậm màu đỏ.

Ví dụ: Imbalance Sell

Ví dụ: Imbalance Buy

Last updated