Delta tích lũy (Cummulative Delta)

Định nghĩa về Delta tích lũy (Cummulative Delta)

Delta tích lũy sẽ bằng tổng delta cộng lại theo thời gian, có thể được đặt lại theo ngày hay không đặt lại theo cài đặt của bạn.

Cummulative Delta = Tổng Delta

Last updated